johannclaassen

Ek skryf (gewoonlik) soos dit is…

                 Claasz Gerrits(z )Familie Navorsing en RegisterClaassens, Claasens, Claassen, Claasen, Klaassen, Klaasen, Clasz – Home

                 Claasz Gerrits(z )Familie Navorsing en RegisterClaassens, Claasens, Claassen, Claasen, Klaassen, Klaasen, Clasz – Home.

Advertisements

Ontdekking en Bewaring van die VAN NIEKERK-versameling van Dokumente – ‘n Gevallestudie

‘n Bewaringspoging deur drie vrywilligers om ‘n versameling 100 jaar oue dokumente vir die nageslag daar te stel.

Inleiding
Pontac, eertydse woning van 2 geslagte Van Niekerks - tans 'n gastehuis en restaurant

Pontac, eertydse woning van 2 geslagte Van Niekerks – tans ‘n gastehuis en restaurant. Foto: Drakenstein Heemkring

Die Drakenstein Heemkring(‘n privaat argief) in die Paarl ontvang gereeld ou dokumente en foto’s vanaf die publiek omdat hulle dit bloot nie wil hê nie of met die doel dat die Heemkring dit moet bewaar vir die nageslag. Soms gebeur dit dat daar nie dadelik aandag aan sodanige dokumente gegee kan word nie weens die tekort aan kundige vrywilligers en omdat die bestaande vrywilligers besig is met lopende projekte. Daar was egter ‘n era in die geskiedenis van die Heemkring waar geen of baie min navorsing gedoen is met dokumente in hul besit of waar dit bloot weens traak-my-nie-agtigheid letterlik op ‘n hoop laat lê is waar dit blootgestel was aan die swakste omstandighede denkbaar. Hierdie spesifieke geval skep ‘n verdere slegte prentjie deurdat dit primêre bronne is wat nêrens elders bewaar word nie.

Agtergrond

Die pragtige Bolandse dorp, Paarl, is geleë in die Drakenstein-Vallei en is bekend vir sy vrugbare landbougrond, heerlike wyne en uitmuntende skole. Dit is hier waar die Drakenstein Heemkring sedert 1977 gevestig is. Destyds gestig onder aanvoering van die bekende skrywer en dramaturg, WA de Klerk. Dit bestaan uit ‘n komitee van ses gekose persone waaronder ‘n voorsitter, sekretaris, tesourier en drie bykomende lede. Onder andere huisves dit ‘n versameling van meer as 30 000 glasnegatiewe wat feitlik deur die bank ouer as 100 jaar is. Daar is ‘n goed toegeruste biblioteek en afskrifte van doop – en huwelikregisters wat strek tot so vêr terug as 1714. Drie vrywilligers is daagliks vir twee ure besig om dokumente te orden en gereed te maak vir die veilige bewaring daarvan, biblioteekboeke in stand te hou, die digitalisering van dokumente en foto’s asook om besoekers – binne- en buitelands – te ontvang en te help met hulle spesifieke navorsingsbehoeftes. Familie navorsing vorm ‘n groot deel van die daaglikse aktiwiteite en dit is nie slegs families van die Paarl wat hier geholpe raak nie maar ook internasionaal.

Sou mens die doop- en huweliksregisters van die Paarl deurgaan, sal jy vind dat dit wemel van familiename soos De Villiers, Du Toit en Malherbe. Daar was egter ook baie ander families wat besondere bydraes tot die ekonomiese vooruitgang van die Paarl gelewer het en veral ook op kulturele gebied hul merk gelaat het. Hier word gedink aan die ontwikkeling van die Afrikaanse Taal, lewendige teater geselskappe oor taalgrense heen en bewaring van die geskiedkundige geboue waarvoor die Paarl ook baie bekend is. Een so ‘n familie wat oor twee geslagte heen veral op landbou-ekonomiese sowel as industriële gebied ‘n besondere bydrae gelewer het, was die gesin en nageslag van Diederik Johannes van Niekerk en Judith Aletta van der Vyver. Een van hulle seuns, ook Diederik Johannes, het die familie-saak voortgesit tot en met sy oorlye in1990. Volgens ‘n inskrywing in ‘n klein swart boekie is die versameling dokumente van hierdie familie gedurende 1986 in groot kartonne ontvang en heel waarskynlik dadelik op die solder geplaas.

'n Kwitansie uitgereik vir 'n premie betaal vir 'n Lewenspolis op die lewe van DJ van Niekerk

‘n Kwitansie uitgereik vir ‘n premie betaal vir ‘n Lewenspolis op die lewe van DJ van Niekerk

Die ontdekking van die dokumente

Die skrywer van hierdie artikel het ongeveer drie jaar gelede ‘n hoop dokumente op die solder sien lê wat erg verwaarloos voorgekom het en het dit dadelik in ‘n karton geplaas en toegemaak om in ‘n mate skadebeheer toe te pas. Van die dokumente het al erg deurgeloop onder vismotte en ander dergelike insekte. ‘n Poging is ook aangewend om verdere skade te beperk maar weens die gebrek aan fondse kon dit nie professioneel gedoen word nie.

Vroeg verlede jaar (2013) is die dokumente – meer as vier kartonne daarvan – van die solder gehaal en in die ‘werkkamer’ geplaas waar almal dit van alle kante staan en beskou het. Té bang om daaraan te raak weens die toestand daarvan en moontlike goggas wat nog daarbinne kan rond krioel maar tog ook bitter nuuskierig om die inhoud van naderby te beskou. Versigtig is enkele dokumente oopgevou en dit was duidelik dat die meeste van die dokumente in ‘n redelike tot baie goeie toestand is. Met die deurlees van dié dokumente wat skoongemaak en op die tafel geplaas is, was dit baie gou duidelik dat ‘n waardevolle skat ontdek is. In daardie stadium was dit veral briewe van ‘n sekere Frikkie aan sy pa, wat die aandag getrek het. Ons wis toe nog nie wie die Frikkie is nie maar het ‘n sterk vermoede gehad dat die pa aan wie die briewe geskryf is, Diederik Johannes van Niekerk senior moet wees. Gedurende 2014 het die skrywer met die hulp van Daniel Kermis, die tuinier van die Heemkring-kompleks, ‘n groot skoonmaak operasie in die solder onderneem. Groot was sy verbasing toe nóg vier kartonne dokumente van dieselfde familie ontdek word.

Me. Ronel Knaggs, ‘n vrywilliger, is reeds meer as ‘n jaar besig om elke dokument, skoon te maak en dan voorlopig in plastiese sakkies te plaas. Terselfdertyd het sy dit ook georden in chronologiese volgorde. Daarna hersorteer me. Marguerite Lombard elke dokument in subkategorieë, naamlik persoonlike briewe, sakebriewe en onder andere ook fakture van besighede. Laasgenoemde word in alfabetiese volgorde geplaas volgens die besigheids instansie se handelsnaam sodat daar later ‘n databasis van praktiserende besighede van die Paarl opgestel kan word. Die genealogiese gedeelte van die twee geslagte word behartig deur die skrywer.

'n Faktuur van die bekende Garlick's winkel in Kaapstad - 1918

‘n Faktuur van die bekende Garlick’s winkel in Kaapstad – 1918

Aard en omvang van die versameling

Tans beloop die versameling reeds ‘n paar duisend dokumente en strek min of meer oor ‘n tydperk van bykans 50 jaar; die jare 1890-1936. Weens die eiesoortigheid van ‘n algemene handelaar saak is daar ‘n verskeidenheid van rekenkundige dokumente maar dit raak baie kompleks wanneer die eienaar sy vinger in byna elke moontlike ekonomiese bedrywigheid wat destyds in die Paarl doenig was, gehad het. Dit was ook nie net beperk tot die Paarl nie maar het gestrek so vêr as die Noord-Kaap, die Transvaal, Kaapstad en klein Bolandse dorpies soos Robertson en Klapmuts. Moontlike studievelde wat voortspruit uit hierdie dokumente word hieronder bespreek.

'n Faktuur van 'n eertydse winkel in die Paarl

‘n Faktuur van ‘n eertydse winkel in die Paarl

Daar is twee gebinde brieweboeke wat honderde uitgaande briewe bevat en wat die tydperk tussen laat 1800 tot ongeveer 1936 dek. Van die inligting het betrekking op handelstransaksies, markpryse, droogtes, gebeurde in die dorp en elders soos byvoorbeeld Prieska en allerhande ander nuusbrokkies. Dit bevat selfs hand getekende grondplanne van die nuwe poskantoor op Prieska. Daar is oorgenoeg verwysings na die Anglo-Boereoorlog en die Eerste Wêreldoorlog.

Talle skoolrapporte van feitlik al die kinders van Diederik Johannes senior het behoue gebly en verskaf ‘n goeie oorsig van die kinders se vordering (of die gebrek daaraan). Voorts verskaf dit ook inligting oor die verskeidenheid van vakke wat geneem moes word. Dit word ‘n sosiaal maatskaplike hulpmiddel in die navorser se hande wanneer die rapporte saamgelees word met die dokumentêre verslaggewing by wyse van persoonlike briewe, hof notules ensovoorts.

Dié gedeelte van die versameling van inkomende sakebriewe van regoor die land bestaan uit etlike honderde stukke van handelaars, organisasies, munisipaliteite, afdelingsrade en boereverenigings. Pamflette, pryslyste, telegramme, tjeks, kwitansies, fakture en stukkies papier waarop daar berekenings gemaak is en bestellings geskryf is. Dit het byvoorbeeld gereeld gebeur dat hy deur ‘n leweransier ernstig aangespreek is omdat die verskuldigde bedrag deur hom verander is of dat hy bloot minder betaal het as wat hy moes. Alles is so noukeurig bygehou dat die navorser in staat sou kan wees om te bepaal of die besighede van hom gesond was!

Spoorweg geleibriewe gee ‘n goeie aanduiding van wat alles destyds per spoor vervoer was, wat die koste was en hoe doeltreffend hierdie manier van vervoer was. Wat transportryery betref sou dit vir die navorser moontlik wees om ‘n databasis van persone wie in daardie rigting bedrywig was, saam te stel. Dit sal ook moontlik wees om te bepaal waarvoor alles permitte nodig was om sekere goed op ‘n sekere manier te vervoer.

Inkomende briewe van ‘n persoonlike aard beloop honderde items en die retoriese vraag loop soos ‘n goue draad deur feitlik al hierdie briewe: “Dear uncle/daddy/brother, can I borrow some…, please send me £50.00…” Dit is veral Diederik senior se seun, Frikkie, wie se vraag na monetêre kommoditeite die toneel oorheers. Die briewe verklap hoe dit met die ekonomie op baie plekke gegaan het want die aansoeke vir geld het van oraloor gekom. Slegs met die vlugtige deurlees van enkele inkomende briewe, kon daar ‘n redelike akkurate profiel van Diederik senior saamgestel word en sal die navorser, lank voordat hy die hof dokumente deurlees, weet dat hy ‘n heethoof was wat feitlik met niemand oor die weg gekom het nie, sy gesin baie swak behandel het en ongenaakbaar was wanneer dit by saketransaksies gekom het. Tog het dieselfde man die amp van onderburgemeester beklee, sy hand aan myneksplorasie gewaag, beslis betrokke gewees by die fisiese myn van edelgesteentes en halfedelgesteentes en as mens dieper grawe, by wyse van spreke, sal jy agterkom dat hy inkomste genereer het uit twyfelagtige bronne. Uit veral sy aankope in Kaapstad, soms tot drie keer per week, kan mens agterkom dat hy ‘n groot voorliefde vir syagtige damesklere gehad het en dat dit beslis nie vir sy vrou aangekoop is nie! Skynbaar het hy nooit agtergekom dat noukeurige byhou van sekere dokumente dalk later teen, inplaas van vir jou, kan tel.
Genealogies gesproke, is daar feitlik nie ‘n einde aan al die moontlikhede nie. Elke dokument bevat name, datums en plekke. In baie gevalle ook die hoedanigheid waarin die skrywer skryf .
Die sosiale studie van ‘n tipiese boer cum algemene handelaar van daardie era, behoort goeie resultate op te lewer aan die hand van die beskikbare persoonlike briewe, saamgelees met die sake dokumente.
Dan is daar ook briewe wat geskryf is vanaf die Oorlogsfront asook briewe wat persoonlik deur genl. Louis Botha geskryf en onderteken is – almal gerig aan Diederik senior.

'n Brief aan DJ van Niekerk, van sy broer

‘n Brief aan DJ van Niekerk, van sy broer

Fisiese toestand van die versameling

Die algemene toestand van die versameling soos wat dit gevind is, is in die algemeen goed en kan, met die regte prosedures en handelswyses, vir etlike dekades om te kom, goed bewaar bly. Die doel is ook om dit in digitale formaat te berg sodat daar nie telkens met die oorspronklike dokument gewerk hoef te word nie. Na raming is ongeveer 5% van al die dokumente so erg beskadig dat dit hoegenaamd nie herstel sal kan word nie. Sommige het totaal disintegreer as gevolg van die hoë hitte op die solder en die gepaardgaande skade wat deur die vismotte en ander insekte aangerig is.

Navorsingswaarde en toeganklikheid

Vir die navorser wat die verlede van die Paarl wil bestudeer bestaan daar meer as genoeg bronne in die Kaapse argiefbewaarplek, die plaaslike biblioteek en die Nasionale biblioteek in Kaapstad. Mens sou dit egter nie sonder hierdie oorspronklike bronne kan bestudeer nie aangesien hierdie versameling van dokumente slegs in die Heemkring se argief beskikbaar is. Dit werp veral lig op die ekonomiese bedrywighede van die dorp en selfs buite die grense daarvan. Verder dui dit op die afhanklikheid van ‘n groot stad soos Kaapstad van ‘n dorp soos die Paarl. Taalkundiges behoort groot waarde te put uit die talle persoonlike- en sakebriewe van mense wat veral uit die platteland geskryf het soos wat hulle gepraat het. Die kultuur-historikus sal hierdie groot en oorspronklike versameling met groot waarde kan aanwend vir sy/haar studieveld veral wanneer dit in samehang met ander reeds bestaande bronne bestudeer word.

Die versameling is nog nie naastenby toeganklik vir die ernstige navorser nie en behoort ook nie vir die breë publiek toeganklik te wees alvorens dit nie geheel en al in digitale formaat beskikbaar is nie.

'n Brief van Genl. Louis Botha aan die kleremaker PM Cross van die Paarl

‘n Brief van Genl. Louis Botha aan die kleremaker PM Cross van die Paarl

Slot

Die ‘oefening’ wat die vrywilligers met hierdie versameling dokumente beleef het, het die aandag net weereens gevestig op die belangrikheid daarvan om alle dokumente wat van die publiek ontvang word, sonder versuim te hanteer ooreenkomstig bestaande argivale prosedures en gebruike om sodoende te verseker dat die erwe van ons vaadre vir ons kinders erwe bly…

© Johann H Claassen 2015

Kort Geskiedenis van die Aladdin Lamp

1907 Victor Johnson stig die Western Lighting Company (moontlik ‘n afdeling van die Connecticut Trading Company)om die Duits-vervaardigde Practicus brander op die Amerikaans-vervaardigde ‘bakwerk’, te bemark. Die lampe se ‘bakwerk’ was deur die Plume & Atwood Company vervaardig.
1908 Mantle Lamp Co. word gestig in die VSA. Verkoop Practicus lampe.

Advertensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1909 Model 1 word bekend gestel.
1910 Eerste twee Kanadese kantore word geopen.
1911 Eerste patent op die sakkie (mantle).Model B Nr B-121

1913 Die eerste pit skoonmakers word bekend gestel
1915 Die Model 6, die eerste vloerlamp, word bekend gestel
1915 Die Model 6, vloerlamp word Aladdin se eerste elektriese lamp
1915 Model 6 wen ’n goue medalje by die wêreld tentoonstelling
1917 As gevolg van die Eerste Wêreldoorlog en die VSA se betrokkenheid, word sekere onderdele van die lampe onverkrygbaar en sekere handelaars moet hulle deure toemaak.
1917 ’n Heel nuwe ontwerp vir die Model 7 van Aladdin word bekend gestel.
1917 Eerste insekte skerm word bekendgestel.
1917-18 Gedurende hierdie jare word sekere patente uitgevaardig wat die Aladdin lamp uniek van ander lampe maak.
1918 Aladdin verkry die patent vir die nr. 6 brander en ander maatskappye moet hul produksie daarvan staak.
1919 Aladdin Industries Ltd. In Engeland word gestig
1919 Aladdin Industries gestig om vakuum bottel produkte te vervaardig.
1921 Model 10 se eerste versterkte pit word bekend gestel.
1924 Aladdin Industries Ltd Australië word gestig

1926 Lippincott Glass Company word deur Alladin oorgekoop.
1928 Aladdin se eie vervaardigde glas beskermers kom op die mark.
1928 Eerste papier skerms.
1930 Produksie van elektriese lampe begin.
1943 -1945 Gedurende dié jare word geen koper lampe vervaardig nie
1952 Die laaste vloerlamp word vervaardig.
1984 Aladdin se fabriek in Kanada sluit

Insek skerm

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedurende 2011 skenk Boet Saayman van Riversdale ‘n model nr. 21 aan my (sien foto hiernaas)IMG_1248

Onderaan die lamp se voetstuk is die volgende woorde gegraveer:
Lila Gerber gebore Claassen 29.4.1919 – 24.1.1998. Vermoor op Herbertsdale.
So goed soos sy was en mededeelsaam teenoor andere, het sy vir ‘n skynbaar honger man voedsel aangebied toe hy haar daarom gevra het. Net om agter haar die huis in te glip en haar in haar eie huis koelbloedig
te vermoor.

Hieronder volg nog foto’s van die lamp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1250

IMG_1249

IMG_1251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19th century housekeeping

Author: Marguerite Lombard

 

19th century housekeeping.

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 3,600 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 60 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Voetnotas: Drakenstein Heemkring

http://www.drakensteinheemkring.co.za/Publications_files/Vol3.4.pdf

Redakteur: Marguerite Lombard

Drie Pioniers van die Paarl

‘n Pionier, so sê die Taal handleidings vir ons, is iemand wat nuwe paaie oopmaak, nuwe ondernemings begin, baanbrekerswerk gedoen het op ‘n spesifieke gebied, ensovoorts. Daarvan het die Paarl nogal baie gehad oor die eeue. Ek het besluit om ‘n wyle stil te staan by diegene wat in die 19de- en 20ste eeu baanbrekers op hul gebied was. Dit was taamlik moeilik om ‘n keuse te maak tussen die vele baanbrekers en wat hierna volg, moenie vertolk word as sou ek hulle beskou as die belangrikste baanbrekers nie. Hulle inligting is bloot geredelik beskikbaar en beskik die Heemkring ook oor unieke beeld materiaal van sommige van die persone.

Wyn etiket met Abraham se gesig daarop. Foto: Topwine

Abraham Izak Perold: Abraham is op 20.10.1880 in die Paarl gebore. Sy laerskool opleiding voltooi hy aan die Hugenote Gedenkskool in Daljosafat en daarna aan die Boy’s High School in Wellington waar hy ook dan in 1898 matrikuleer.

Aan die Victoria Kollege (later Universiteit Stellenbosch) neem hy die leiding met die stigting van die eerste wetenskaplike vereniging en word hy ook verkies tot die raad van die Studente-unie. Sy BA graad met hoofvakke wiskunde, fisika en skeikunde, verwerf hy in 1901 aan die Universiteit van die Kaap van Goeie Hoop (later Unisa).

In 1902 vertrek hy na Duitsland waar hy aan die Universiteit van Halle studeer met met behulp van ‘n beurs en aan die einde van 1904 sy doktorsgraad verwerf.

Sy deeglike kennis van Afrikaans, Nederlands, Engels en Duits is nie genoeg nie en om te voldoen aan sy vader se wens dat hy ook Frans magtig moet wees, studeer hy in Parys, Frankryk en enkele jare daarna was hy ook ‘n kenner van hierdie taal. Hy het ook ‘n lewendige belangstelling in Spaans, Portugees en Italiaans gehad en dit alles het hom in staat gestel om vreemde literatuur te bestudeer.

Terug in Suid-Afrika, word hy ‘n lektor en later waarnemende hoogleraar in die Skeikunde aan die South African College.

Hy presteer op baie gebiede maar hy sal veral onthou word vir sy baanbrekerswerk op die gebied van die wynkunde en enologie. Die skep van nuwe tafel- en wyndruif variëteite lê hom na aan die hart en uiteindelik slaag hy daarin om ‘n eerste vir Suid-Afrika , die Pinotage-wyndruif, aan die wynliefhebbers bekend te stel. Dit het hy reggekry deur die kultivars, Pinot Noir en Hermitage te kruis.

Sy betrokkenheid by KWV het tot gevolg dat een van Suid-Afrika se beste uitvoer produkte in daardie stadium, naamlik brandewyn, etlike toekennings verwerf het in die jare daarna.

Publikasies oor die wynbou, die geskiedenis van wyn en veral die bekende Handboek oor Wynbou wat ook in Engels vertaal is, het uit sy pen verskyn. Laasgenoemde is ook as handboek is in Australië en Kalifornië gebruik.

Abraham was eers met Elizabeth Müller van Halle en daarna met Martha Winzer getroud. Hy sterf skielik op 11.12.1941 terwyl hy nog in diens van KWV was.

 

Abraham en sy vrou se graf in die Parys begraafplaas, Paarl. Foto: Alta Griffiths


 

HEV Pickstone 1913. Foto: Gribble versameling – Drakenstein Heemkring

Harry Ernest Victor Pickstone: Harry is op 4.7.1865 in Engeland gebore en nadat hy in Kalifornië deeglike kennis opgedoen het van die vrugte bedryf, het hy in 1892 na die Kaap gekom.

Met ‘n lening van £100.00 wat hy met Cecil John Rhodes aangegaan het, begin hy in vennootskap met Sebastiaan van Reenen, ‘n vrugtekwekery op Nooitgedacht in die Stellenbosch distrik. Na die beëindiging van hierdie vennootskap ontwikkel hy sy eie kwekery op die plaas Welvanpas van Dan Retief. Spoedig volg uitbreidings met takke te Hexrivier en Constantia.

In 1896 koop Harry die plase Meerlust, Delta en Lekkerwijn in die Groot-Drakenstein aan en brei hy sy kwekery-besigheid ook uit op hierdie plase. In hierdie stadium is Harry se metodes, meerdere kennis van die vrugtebedryf en sy entoesiasme reeds wyd bekend onder die Wes-Kaapse vrugteboere en word veral die Drakenstein gebied die toonaangewende vrugte produserende omgewing in die land. Hy word ook deur die Kaapse regering in diens geneem en gebruik om die boere met deskundige raad te voorsien.

Harry oorreed vir Rhodes om te belê in die vrugte bedryf en in 1898 stig hy (Harry) die Rhodes Fruit Farms met homself aan die hoof daarvan. Plaasbestuurders wat veral hul kennis in Kalifornië opgedoen het, word aangestel en kort voor lank is dié onderneming die grootste enkele vrugte onderneming in die land! Behalwe ‘n groter wordende binnelandse mark het uitvoer na veral Brittanje geweldig uitgebrei.

In 1901 publiseer hy die gesaghebbende publikasie, Hints on Fruit Growing, oor vrugteverbouing en daarna sou ook ander publikasies oor hierdie vakgebied volg.

In 1913 stig Harry die firma HEV Pickstone en Broer (Edms.) Beperk met homself en sy broer as direkteure. Die kwekery word later verskuif na die plase Welgevonden en Watervliet in Simondium.

Harry was ook die eienaar van ander plase in verskeie dele van die land maar het steeds tyd gevind om as voorsitter van verskeie landbou-organisasies waar te neem.

Hy was getroud met Louisa Hooff May en een seun is uit die huwelik gebore. Hy sterf op 1.11.1939 op sy plaas, Lekkerwijn.

Hy word nie verniet die Vader van die Kaapse Vrugtebedryf genoem nie.

 

Leah Wilhelmina Goetham: Ook bekend as aunty Lu, aunty Lilly of Miss Goetham. Sy was die sewende kind van Daniel Goetham en Lea Kasinga van die Ou Tuin, Paarl. Sy besluit reeds vroeg in haar lewe om ‘n onderwyser te word en ná die voltooiing van haar skoolloopbaan gaan sy na die Lovedale Kollege in Alice, Oos-Kaap. Hierdie baie bekende kollege het in 1824 ontstaan as ‘n Sendingstasie onder aanvoering van die sendelinge John Bennie en dr. John Love.

Leah se loopbaan begin aan die Mission High School, ‘n drie-man skooltjie in Templier straat, Paarl waar haar mede leerkragte mnr. Stephen Jephthah en juffrou Rosina Benjamin is. Onderwysers van kleur is destyds in hierdie skool opgelei ter verwerwing van die P.T3 sertifikaat. Met die opening van die Athlone Instituut, Noorder-Paarl in 1926, word sy en mnr. Jephthah daarheen oorgeplaas waar sy met groot sukses die vak, Huishoudkunde, doseer.

Sy word onthou as ‘n streng, dog simpatieke, onderwyser wat haar leerders met groot respek behandel het ongeag die omstandighede waaruit hulle gekom het.

Sy leef en sterf in haar netjiese huisie in van der Lingen straat wat destyds deel was van die Ou Tuin.

Bronne: Standard Encyclopedia of south Africa(SESA)

Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek (verskeie)

Arendse, Ivan, Onse Mense. 1912

Van der Walt, Koos, Die Paarl Vallei – 159 lewens 1687-2007. 2007

Drakenstein Heemkring

© Johann H Claassen 2014


Business licences, 1885

Uiters waardevol vir navorsers!

Drakenstein Heemkring

FJ van Wagtendonk had a shop in Ou Tuin - Paarl District Advertiser, 11 September 1885 FJ van Wagtendonk had a shop in Ou Tuin – Paarl District Advertiser, 11 September 1885

Old newspapers are a valuable source of genealogical information, especially because they often printed long lists of names of people and businesses that had applied for trading licences. The following is an extract from the list that was printed in the Paarl District Advertiser on Wednesday, 11 February 1885.

Apothecary: F Townsend (2), C Teitge, Dr Fismer, Dr van Breda, Dr Hoffman, Dr Botha

Agric. Distiller: JJ le Roux, EG Retief, AC Siebrits, M Louw, EJ Joubert, GD Marais, AP Retief

Auctioneer: DF Marais, JF Pentz, AB de Villiers, JD Cilliers

Baker: JH Boddenryk, L Dornbrack, A Fortuin, J Krige, J Arnold, FH Skead, Mrs Herbert, JF de Villiers, LB Siebrits, H van Heerden, Mrs E Hauptfleisch, B Greef

The list was signed by Ll. Powys Jones, pro Sub-Distributor of Stamps, CC Office, The…

View original post 34 more words

Holy Trinity Church, Main road, Paarl, South Africa.

978 Holy Trinity church

 Foto: Gribble versameling – Drakenstein Heemkring

IMG_0235

IMG_0236

IMG_0233

IMG_0232

IMG_0228

IMG_0231

IMG_0230

IMG_0229

 

IMG_0234

Beautiful building next to the church

Famous Fillis Circus visits Paarl, 1888

Drakenstein Heemkring

Backstage Backstage at the circus 1891, painting by Arturo Michelena (1863-1898) –            (Wikimedia Commons)

In April 1888 the famous Fillis Circus visited Paarl and produced three shows on Market Square. Frank Fillis (1857-1921) was a circus impresario. He produced his first show in South Africa in 1883, and became known for his elaborate and lavish productions in Johannesburg, Kimberley and Cape Town. His company had more than 100 performers and also toured the British Empire. His wife Vincenda was said to be the first “human cannon ball”. The Boswell brothers also worked for the Fillis Circus. The Boswell family later went on to establish their own circus.

Paarl District Advertiser, 7 April 1888 Paarl District Advertiser, 7 April 1888

De Jongste invoer van WILDE DIEREN voor Fillis Circus zal ten toon gesteld worden aan de Paarl en daaronder de LEEUWE. Prachtige exemplaren van deze Koningen des Wouds, verkregen van den Kaizer van…

View original post 188 more words

Post Navigation